วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 18,048 view

เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

 
 
220617095304407051
 

นายนันทิวัฒน์ สามารถ

เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด
๑ ธันวาคม ๒๔๙๒
การศึกษา                    
  1. พ.ศ.  ๒๕๑๑       ม.ศ. ๕ โรงเรียนอำนวยศิลป์
  2. พ.ศ.  ๒๕๑๖       รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. พ.ศ.  ๒๕๒๑       รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่สำคัญ

พ.ศ.  ๒๕๓๕-๒๕๓๘    ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                                                                          พ.ศ.  ๒๕๔๖                ผู้อำนวยการปฏิบัติการข่าว ส่วนรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค
พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๔๘    ผู้อำนวยการส่วนข่าว กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.)
พ.ศ.  ๒๕๕๑-๒๕๕๓     รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ.  ๒๕๕๒                ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๕๙    กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาจัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ.  ๒๕๕๗-๒๕๕๙    อนุกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งในอดีต                             

  • คณะอนุกรรมการปรับปรุงองค์ประกอบและทบทวนนโยบายหลักการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ (อปท.)
  • คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ (อปน.)
  • คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

การฝึกอบรม                                  

  • การสัมมนาปัญหาความมั่นคง 2020 ปัญหาใหม่กระบวนทัศน์ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หลักสูตรนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.
  • การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแเบบบูรณาการ สำนักงานกิจการยุติธรรม