เอกสารความรู้สู่ชุมชน

7 สิงหาคม 2566 : การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาเที่ยวประเทศจีน

27 ก.ค. 2566

5 มิถุนายน 2566 : การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง

15 มิ.ย. 2566

22 พฤษภาคม 2566 : กงสุลสัญจร “นครพนม”

24 พ.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566 : การนิติกรณ์เอกสารทางไปรษณีย์

24 พ.ค. 2566

8 พฤษภาคม 2566 : ข้อควรระวังก่อนเดินทางไปมอลตา

11 พ.ค. 2566

1 พฤษภาคม 2566 : กรณีมาตรการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวจีนที่ยื่นผ่านบริษัทนําเที่ยวของจีน

11 พ.ค. 2566

24 เมษายน 2566 : หมายเลขฉุกเฉินสําหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดาน

24 เม.ย. 2566

17 เมษายน 2566 : คําแนะนําสําหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณ ซาอุดีอาระเบีย

18 เม.ย. 2566

10 เมษายน 2566 : เอกสารประกอบการยื่นขอทําหนังสือเดินทาง

18 เม.ย. 2566