เอกสารความรู้สู่ชุมชน

28 กันยายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทาง “บวร” ในการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ก.ย. 2563

21 กันยายน 2563 : เอกสารราชการสองภาษาได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสํานักงาน ก.พ.ร.

18 ก.ย. 2563

14 กันยายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสํานักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ในภาคใต้

16 ก.ย. 2563

7 กันยายน 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสํานักงานหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 1 แห่ง

3 ก.ย. 2563

31 สิงหาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ เพิ่มอักษรเบรลล์ในเล่ม

28 ส.ค. 2563

24 สิงหาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

21 ส.ค. 2563

17 สิงหาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสํานักงานหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 2 แห่ง

15 ส.ค. 2563

10 สิงหาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 2 แห่ง

7 ส.ค. 2563

3 สิงหาคม 2563 : รู้จักหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 2)

31 ก.ค. 2563