เอกสารความรู้สู่ชุมชน

22 พฤษภาคม 2566 : กงสุลสัญจร “นครพนม”

24 พ.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566 : การนิติกรณ์เอกสารทางไปรษณีย์

24 พ.ค. 2566

8 พฤษภาคม 2566 : ข้อควรระวังก่อนเดินทางไปมอลตา

11 พ.ค. 2566

1 พฤษภาคม 2566 : กรณีมาตรการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวจีนที่ยื่นผ่านบริษัทนําเที่ยวของจีน

11 พ.ค. 2566

24 เมษายน 2566 : หมายเลขฉุกเฉินสําหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดาน

24 เม.ย. 2566

17 เมษายน 2566 : คําแนะนําสําหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณ ซาอุดีอาระเบีย

18 เม.ย. 2566

10 เมษายน 2566 : เอกสารประกอบการยื่นขอทําหนังสือเดินทาง

18 เม.ย. 2566

3 เมษายน 2566 : สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ให้บริการด้วยเครื่อง Kiosk

18 เม.ย. 2566

20 มีนาคม 2566 : รู้ไว้กอนเดินทางไปทํางานในเมียนมา

18 เม.ย. 2566