แอพพลิเคชั่น Thai Consular

แอพพลิเคชั่น Thai Consular

19 ก.ย. 2562

แอพพลิเคชั่น Thai consular เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆ ของกรมการกงสุล เช่น
1)
บริการด้านหนังสือเดินทาง
2)
บริการออกเอกสารตรวจลงตรา (VISA)
3)
บริการด้านสัญชาติและนิติกร
4)
การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
5)
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร