ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนา ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ)

2 ก.พ. 2566

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

1 ก.พ. 2566

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำนักงานเลขานุการกรม)

31 ม.ค. 2566

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนาที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

31 ม.ค. 2566

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

31 ม.ค. 2566

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเเละบริหารเว็บไซต์

30 ม.ค. 2566

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

30 ม.ค. 2566

ประกาศสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

30 ม.ค. 2566