ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

22 เม.ย. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 17/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

21 เม.ย. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ

21 เม.ย. 2564

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America

21 เม.ย. 2564

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

20 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 2564

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

19 เม.ย. 2564

Announcement The Case of COVID-19 Patient’s Timeline as Circulated on the Social Media

12 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กรณีไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ บนสื่อสังคมออนไลน์

12 เม.ย. 2564