รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทนำและสร้างสรรค์ของไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมสหประชาชาติระดับรัฐมนตรี เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทนำและสร้างสรรค์ของไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมสหประชาชาติระดับรัฐมนตรี เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

10 ต.ค. 2563

1,685 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทนำและสร้างสรรค์ของไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบสหประชาชาติเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ย้ำถึงความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในช่วงโควิด-19 โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพเพื่อรับมือวิกฤติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยยกตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของไทย และความสำคัญของมาตรการป้องกันโรค

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Ministerial Meeting on Universal Health Coverage - UHC) ซึ่งไทยได้ร่วมกับญี่ปุ่นและจอร์เจีย ในฐานะประธานร่วมของ Group of Friends on UHC and Global Health และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคู่ขนานดังกล่าวในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมคู่ขนานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑ ปี ของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on UHC) และการรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จอร์เจีย เคนยา เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้อำนวยการใหญ่ WHO รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเร่งดำเนินงานตามปฏิญญาทางการเมืองฯ เพื่อให้บรรลุ UHC ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความสำคัญของ UHC ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเน้นการดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองวิกฤติ (๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยยกตัวอย่างของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของไทย และ (๓) การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งความสำคัญของมาตรการป้องกันโรค

การร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำบทบาทนำและสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขในเวทีระหว่างประเทศของไทยที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก โดยเฉพาะในประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเมื่อครั้งที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative ในปี ๒๕๖๐ ได้ร่วมผลักดันให้สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๑๒ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล และให้จัดการประชุม High-Level Meeting on UHC นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจอร์เจีย ในฐานะผู้ประสานงานร่วมของการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ