งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,693 view
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
 
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ รองศาตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ เป็นประธานการแถลงข่าวเพื่อประกาศชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และนางปัทมา เลิศวิทยะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวด้วย
 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Ms. Fadwa Ahmed Affara) จากสหราชอาณาจักร โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 
นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา เป็นผู้นำเชิงนโยบายและนักวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นสนับสนุนให้องค์กรพยาบาลในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง และประเทศในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีการจัดทำข้อบังคับวิชาชีพการพยาบาล จัดการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี พัฒนาแนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นสากล โดยริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความต้องการและบริบทของประเทศนั้น ๆ 
 
นอกจากนี้ นางสาวแฟดวาฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกในการผลักดันนโยบายทางการพยาบาล และสนับสนุนการให้องค์กรพยาบาลระดับประเทศนำข้อตกลงจากที่ประชุมสมัชชาประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่มีผลกระทบสำคัญ ไปสู่การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระดับประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกับนักวิชาการจากหลายสถาบันจัดทำโครงการหมวดหมู่การปฏิบัติการพยาบาลระดับนานาชาติ (International Classification of Nursing Practice - ICNP) บัญญัติคำศัพท์ทางการพยาบาลที่เป็นสากล และเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างเครือข่ายของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและสมรรถนะของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ตลอดจนร่วมจัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (ICN Mobile Library) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า ๓๐๐ แห่ง ใน ๑๗ ประเทศในแอฟริกา 
 
ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วโลก นางสาวแฟดวาฯ ได้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายการทำงานของแอฟริกาเรื่องโควิด-๑๙ สำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ (The COVID-19 Africa Action Network for Nurses and Midwives) เพื่อสนับสนุนให้พยาบาลและผดุงครรภ์สามารถเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน และหลักสูตรอบรม ผ่านเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของโลก (World Continuing Educational Alliance) เข้าถึงแหล่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment – PPE) และแสวงหาแหล่งเงินเพื่อช่วยเหลือการทำงานขององค์กรพยาบาลและสภาการพยาบาลทั่วโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ