การหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทสตรี สำหรับสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน

การหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทสตรี สำหรับสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,491 view
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทสตรี สำหรับสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน (ASEAN Ministerial Dialogue on Strengthening Women's Role for Sustainable Peace and Security) โดยเน้นย้ำการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี การเสริมสร้างศักยภาพสตรี และการสร้างขีดความสามารถของสตรีในทุกมิติ รวมถึงหยิบยกเรื่องการรักษาความเสมอภาคระหว่างเพศ
 
ที่ประชุมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทสตรี สำหรับสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (Women, Peace and Security: WPS) ของสหประชาชาติ ประเมินแนวโน้ม ความท้าทายใหม่ และโอกาส รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการสร้างขีดความสามารถด้าน WPS ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยไทยได้เน้นย้ำการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี โดยเฉพาะในฐานะผู้สร้างสันติภาพในกระบวนการสันติภาพ การเสริมสร้างศักยภาพสตรีและการสร้างขีดความสามารถของสตรีในทุกมิติ รวมถึงหยิบยกเรื่องการรักษาความเสมอภาคระหว่างเพศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การรวบรวมข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของสตรีเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีวาระ WPS และการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการจ้างงานและธุรกิจ นอกจากนี้ ไทยยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของทำเนียบสตรีเพื่อสันติภาพของอาเซียน (ASEAN Women for Peace Registry) และการขยายเครือข่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ