ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,313 view
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา โดยได้กล่าวเน้นย้ำความสำคัญของหลักการภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงมนุษย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจดิจิทัล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมดังกล่าวมีนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา และนายฟรองซัวส์-ฟิลิป ชอมปาญน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เป็นประธานร่วม
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ย้ำว่า อาเซียนและแคนาดาเป็นหุ้นส่วนที่มีแนวคิดและค่านิยมสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมที่ตั้งอยู่บนกติกา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคท่ามกลางสภาวะของความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงของมนุษย์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ได้แก่ การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงวัคซีนและยาต้านโควิด-19 ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การเข้าถึงแหล่งทุนของ MSMEs และผู้ประกอบการสตรี ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านที่สอดคล้องกับสภาวะปกติใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เกษตรอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับแคนาดาเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการเจริญเติบโตในภูมิภาค ตลอดจนการฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงการรักษาและการสร้างสันติภาพ การส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันซึ่งแคนาดาต้องการผลักดันให้มีการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน การส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ ความมั่นคงไซเบอร์ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนรวมถึงเยาวชน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศอื่น ๆ และได้รับรองแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียน-แคนาดา (ค.ศ. 2021-2025) ด้วย  
 
ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-แคนาดาได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 และต่อมาเมื่อปี 2553 แคนาดาได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา เป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือและสร้างพลวัตความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ