ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (AICHR) ผ่านระบบทางไกล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (AICHR) ผ่านระบบทางไกล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,531 view
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (AICHR) ผ่านระบบทางไกล โดยเน้นย้ำการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการส่งเสริมประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานของ AICHR ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการออกถ้อยแถลงของ AICHR ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง AICHR กับหุ้นส่วนภายนอกและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำการสนับสนุนการทำงานของ AICHR โดยเฉพาะประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 และสนับสนุนให้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ AICHR เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยไทยได้แต่งตั้ง ดร. วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนไทยในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการรับรองแผนงาน 5 ปี ของ AICHR ค.ศ. 2021-2025 และข้อเสนองบประมาณสำหรับการจัดโครงการ/ กิจกรรม ของ AICHR ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำงานและประสานงานข้ามสาขาและข้ามเสาในอาเซียนของ AICHR ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ