รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 27

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 27

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,520 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยได้หยิบยกเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคภายใต้บริบทของการแข่งขันของมหาอำนาจ การรับมือกับโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัว ในโอกาสนี้ ไทยได้เสนอให้มีการสร้างกลไกหารือภายใต้ ARF เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประเทศมหาอำนาจภายนอกหารือกันโดยตรงและเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง และรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ ARF Ha Noi Plan of Action II (2020-2025) ซึ่งระบุกิจกรรมและแนวทางส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของ ARF ระหว่างปี 2563-2568 และแถลงการณ์ ARF จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ARF Statement on Enhancing Cooperation to Prevent and Respond to Infectious Disease Outbreaks (2) ARF Statement on Cooperation in the Field of Security of and in the Use of ICTs in the Context of Developing Digital Economy และ (3) ARF Statement on the Treatment of Children Recruited by or Associated with Terrorist Groups รวมถึงรายการกิจกรรมของ ARF ภายใต้ Track I ระหว่างปี 2563-2564 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมใน ARF จัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ วาระ Women, Peace and Security การจัดการขยะทะเล ความปลอดภัยของเรือโดยสารข้ามฟาก และการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง อนึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบเอกสาร Guide to ARF Processes, Procedures, Practices and Protocol ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานของ ARF ให้มีมาตรฐานและเป็นแบบแผนเดียวกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ