กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ‘สตรีกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ‘สตรีกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

16 ก.ย. 2563

169 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ ‘สตรีกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นเวทีถกแถลงถึงอุปสรรคและแนวทางในการปลดล็อกเงื่อนไขที่กีดกันไม่ให้ผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ ‘สตรีกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ จัดโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ Rassada Hall ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าไอคอนสยาม โดยผู้เสวนาประกอบด้วยสตรีจากหลากหลายวงการ ได้แก่ นางสิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ Miss Thailand World ปี ๒๕๓๙ นางแบบชื่อดังและนักรณรงค์ด้านสิทธิสตรีและการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ นาวาโทหญิง ญาดา เทียมทิพย์ เจ้าหน้าที่ทหารหญิงที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และนางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ โดยมีนางสาวธันยชนก มูลนิลตา Miss Thailand World ปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น Friend of UNDP คนแรกของประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยประชาชนทั่วไป ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีผู้รับฟังการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook live ของวิทยุสราญรมย์อีกกว่า ๖,๐๐๐ คน

กิจกรรมเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงเป็นการเปิดเวทีเพื่อถกแถลงถึงอุปสรรคและแนวทางในการปลดล็อกเงื่อนไขที่กีดกันไม่ให้ผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพของผู้หญิงออกมาได้อย่างเต็มที่

ในช่วงการเสวนา ผู้เสวนาเห็นร่วมกันว่า ผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากประชากรโลกประมาณร้อยละ ๕๐ เป็นประชากรเพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุเป้าหมายหลักที่ ๕ (บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม ทั้งนี้ การส่งเสริมศักยภาพของสตรีเป็นเรื่องของเจตคติ และการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมในภาพรวม ทั้งหญิงและชาย ตลอดจนในบริบทของครอบครัวและที่ทำงาน

กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของภาครัฐในการขับเคลื่อนวาระเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้างพลังสตรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการรำลึกถึงโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีครบรอบ ๒๐ ปี ของข้อมติ ๑๓๒๕ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วย ‘ผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง’ และครบรอบ ๑๐ ปี ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือ ‘ข้อกำหนดกรุงเทพ’ โดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และตอกย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ‘Don’t Tell Me How to Dress’ โดยคุณสิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งยังเป็นปัญหาในสังคม และทวีความรุนแรงขึ้นในบริบทของวิกฤตโควิด-๑๙

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์สรรพสินค้าไอคอนสยาม
และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีใหม่ โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ