การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 35

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 35

16 ต.ค. 2563

1,023 view

อาเซียนและญี่ปุ่นประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 35 เพื่อหารือความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนของญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases และการสนับสนุนเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 35 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายโมริ ทาเคโอะ (H.E. Mr. Mori Takeo) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วม

ที่ประชุมฯ หารือถึงความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ โดยอาเซียนแสดงความชื่นชมต่อการสนับสนุนของญี่ปุ่น
ในการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (PHEED) และมุ่งหวังที่จะมีการประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ อาเซียนแสดงความชื่นชมญี่ปุ่นที่ประกาศสนับสนุนเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สมทบกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องให้เสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ASEAN-Japan Economic Resilience Action Plan และกลไกทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของอาเซียน-ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเสนอที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ในสาขาหลักตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) โดยอาเซียนสนับสนุนข้อเสนอของญี่ปุ่นในการจัดทำ “ถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นต่อเอกสาร AOIP (Joint Statement on Japan-ASEAN cooperation on AOIP)” เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ไทยได้กล่าวในฐานะที่จะทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2564-2567 โดยเสนอปรับลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือภายใต้เอกสาร AOIP ให้เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ไทยย้ำให้อาเซียนและญี่ปุ่นมุ่งพัฒนา MSMEs start-up และผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต นอกจากนี้ ไทยได้เชิญชวนให้ญี่ปุ่นร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกับศูนย์อาเซียนต่าง ๆ
ในประเทศไทย อาทิ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี โดยญี่ปุ่นเน้นย้ำว่า ท่าทีของญี่ปุ่นต่อประเด็นดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีซูกะ โยชิฮิเดะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ