ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,220 view

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดร. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ประจำประเทศไทยคนใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นสารแต่งตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่     

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวต้อนรับ ดร. Tegegn แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งและกล่าวอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งในไทย รวมทั้งย้ำการที่ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นการทูตเพื่อสาธารณสุข เห็นได้จากการเข้าร่วมในกรอบข้อริเริ่มนโยบาย  ต่างประเทศและการสาธารณสุขระดับโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative - FPGH) โดยไทยพร้อมผลักดันประเด็นการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UHC) ร่วมกับ  WHO ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีหนังสือถึงนาย Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการผลักดันประเด็นการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และแสดงความพร้อมของไทยที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับประเทศอื่น ๆ

รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) โดยมีบทบาทสำคัญในการจัดฝึกอบรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งยังมีบทบาทแข็งขันในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region - GMS)

ดร. Tegegn กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่ได้ให้เข้าเยี่ยมคารวะและชื่นชมบทบาทของไทยในการเข้าร่วมในกรอบ FPGH และการดำเนินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และย้ำความพร้อมของตนและสำนักงาน WHO ที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาการสาธารณสุขของไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ