พัฒนาการในการให้ความช่วยเหลือนำคนไทยจากประเทศอียิปต์กลับประเทศไทย

พัฒนาการในการให้ความช่วยเหลือนำคนไทยจากประเทศอียิปต์กลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 6,862 view

ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์ในประเทศอียิปต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๗๕-๑๐๔๗-๔๙ และโทรสาร ๐-๒๕๗๕-๑๐๕๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

สถานะ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๕.๐๐ น.)

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ต้อนรับคนไทย ๘๑ คนที่เดินทางออกจากประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.
ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยออกจากอียิปต์สรุปได้ดังนี้
๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ประสานกับสายการบินพาณิชย์ในการนำคนไทยออกจากอียิปต์จำนวน ๑๑ คน โดยสายการบิน Egypt Air เส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS960 มาถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
๒. มีคนไทยเดินทางออกจากอียิปต์แล้วทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ คน โดยมีผู้ที่แจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยแต่ยังไม่ได้ที่นั่งประมาณ ๑๕๐ – ๑๗๐ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ จะให้ความช่วยเหลือกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินสายการบินพาณิชย์ต่อไป
๓. สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังเปิดทำการตามปกติและจะแจ้งความคืบหน้าสถานการณ์ในกรุงไคโรและในประเทศอียิปต์ให้ชุมชนคนไทยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

สถานะ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๓.๐๐ น.)

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ ดังนี้

๑. เครื่องบิน Boeing 777-300 ของสายการบิน Egypt Air เที่ยวบิน MS 3000 บรรทุกคนไทย ๓๓๒ คน ออกเดินทางจากกรุงไคโร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

๒. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร จะจัดส่งคนไทยอีก ๙๑ คน เดินทางกลับด้วยสายการบินพาณิชย์ ๒ เที่ยวบิน ประกอบด้วยสายการบิน Egypt Air และสายการบิน Singapore Airlines รายละเอียดดังนี้
- คนไทย ๑๑ คน จะออกเดินทางออกจากกรุงไคโรโดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบินที่ MS 960 ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๓.๔๐ น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๐ น.
- คนไทยอีก ๘๐ คน จะออกเดินทางจากกรุงไคโรโดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบิน SQ 493 ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม เวลา ๑๐.๔๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสิงคโปร์วันที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๐๕.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) เพื่อพักเปลี่ยนเครื่องบินโดยสาร และออกเดินทางจากสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ 972 ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๐๙.๔๐ น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๕ น.

๓. โดยที่ยังมีคนไทยแสดงความประสงค์เดินทางกลับเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโรจะพิจารณาจัดสรรให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินพาณิชย์หรือตามช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

 

สถานะวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๗.๐๐ น.)

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลคุ้มครองคนไทยในประเทศอียิปต์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กองทัพอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมการนำคนไทยจากอียิปต์ชุดที่สอง สรุปได้ดังนี้ 

๑. คนไทยเดินทางกลับจากอียิปต์ถึงประเทศไทยแล้ว ๖๐๒ คน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม โดยเครื่องบินโดยสาร ๓ ลำ

๒. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ตรวจสอบจำนวนคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในอียิปต์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ โดย ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ประเมินว่ามีคนไทยเหลือในอียิปต์ ๗๕๐ คน เป็นนักศึกษา ๖๐๐ คน (แจ้งโดยสมาคมนักเรียนไทยในไคโร) แรงงาน/ประชาชนไทย ๑๕๐ คน (แจ้งโดยแกนนำชุมชนไทย) มีคนไทยลงทะเบียนแสดงความประสงค์กลับประเทศไทย รวม ๔๐๖ คน ซึ่งเป็นนักศึกษา ๓๙๙ คน (ในกรุงไคโร ๓๘๖ คน อเล็กซานเดรีย ๑๓ คน) และแรงงาน ๗ คน

๓. ในการเตรียมการช่วยเหลือคนไทยออกจากอียิปต์รอบที่ ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เช่าเหมาลำเครื่องบินสายการบิน Egypt Air เครื่อง Boeing ๗๗๗-๓๐๐ เส้นทาง กรุงไคโร-กรุงเทพฯ บรรทุกผู้โดยสารได้ ๓๓๒ คน โดยมีกำหนดออกเดินทางจากกรุงไคโร เที่ยวบิน MS 3000 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม เวลาประมาณ ๐๘.๑๕ น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

๔. โดยที่ยังมีคนไทยแสดงความประสงค์เดินทางกลับเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร จะพิจารณาจัดสรรให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินพาณิชย์หรือตามช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

๕. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยจากอียิปต์ที่มาถึง ในการตรวจสอบสัญชาติสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีหนังสือเดินทาง จัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และร่วมกับบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับบ้าน ไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด

สถานะวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๐๘.๐๐ น.)
 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอียิปต์อันเกิดจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด มอร์ซี (Mohamed Morsi) กับกองทัพอียิปต์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้การดำเนินการช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้
 
๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ประสานกับสายการบิน Egypt Air และสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเครื่องบินส่งคนไทยจากกรุงไคโรไปยังนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีผู้สมัครใจเดินทางกลับประเทศไทยโดยผ่านนครดูไบทั้งสิ้น ๖๐๒ คน
 
๒ ถานกงสุลใหญ่ ณ นครดูไบ ได้ดำเนินการช่วยเหลือให้คนไทยจำนวน ๓๕๓ คน ขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG ๘๔๗๗ เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้ากระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและผู้สื่อข่าว เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๕ น. โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลคุ้มครองคนไทยในประเทศอียิปต์ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดที่พักและอาหารให้กับคนไทยเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดคนไทยอีก ๒๔๙ คนให้ขึ้นเครื่องเช่าเหมาลำของบริษัท UAS International Trip Support จำนวน ๒ ลำ โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินที่ EE๐๐๐๗A มีผู้โดยสาร ๑๑๙ คน และ  เที่ยวบินที่ EE๐๐๐๗ มีผู้โดยสาร ๑๓๐ คน โดยทั้งสองลำเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๓.๕๘ น. และ ๐๔.๒๕ น. ตามลำดับ
 
๓. กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C-130 สนับสนุนการช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ โดยเครื่องบิน ๑ ลำ บินไปรับคนไทยที่นครดูไบ อย่างไรก็ดี เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารมีน้อยและสามารถเดินทางกลับประเทศไทยกับเครื่องบินทั้ง ๓ ลำข้างต้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินดังกล่าว ทั้งนี้เครื่องบิน C-130 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองในเวลา ๒๓.๓๐ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
๔. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ยังคงติดตามประสานงานกับแกนนำกลุ่มคนไทยในอียิปต์เพื่อสอบถามความประสงค์ของคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานว่าจากคนไทยอีกจำนวนกว่า ๓๐๐ คนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีประวัติ และเป็นนักศึกษาที่อาศัยนอกกรุงไคโรและแรงงานไทยที่ทำงานในภาคบริการในกรุงไคโรกว่า ๑๐๐ คนแล้ว และแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความช่วยเหลือกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินสายการบินพาณิชย์ต่อไป

สถานะวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๐๕.๐๐ น.)

คนไทยและนักเรียนไทยที่พำนักอยู่ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ชุดที่สอง จำนวน ๒๔๙ คน เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา ๐๓.๕๗ น. และเวลา ๐๔.๒๕ น.  โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ๒ เครื่องซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครดูไป เป็นผู้ประสานจัดเตรียม

สถานะวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๖.๐๐ น.)

เมื่อเวลา ๑๔.๐๙ น. เครื่องบินการบินไทย เที่ยวบิน TG ๘๔๗๗ ซึ่่งนำคนไทยจากอียิปต์จำนวน ๓๕๓ คน เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว โดยมีพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรอรับ

สถานะ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๓.๐๐ น.)

เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการนำคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กองทัพอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานงานและรายละเอียดในขั้นสุดท้ายก่อนที่คนไทย จากอียิปต์ชุดแรกจะเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในบ่ายวันเดียวกัน 

สถานะของการช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์มีดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ประสานงานกับคนไทยในอียิปต์ที่สมัครใจและพร้อมที่จะเดินทางกลับไทย ซึ่งในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีคนไทยที่จะเดินทางกลับทั้งหมด ๖๐๒ คน
๒. คนไทยทั้ง ๖๐๒ คน ได้เดินทางจากกรุงไคโรโดยสายการบิน Egypt Air ถึงนครดูไบเมื่อเวลา ๐๑.๔๕ และ ๐๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) 
๓. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครดูไบ ได้จัดเตรียมให้คนไทย ๓๕๓ คนขึ้นเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๘๔๗๗ ออกจากนครดูไบเวลา ๐๕.๑๕ น.(เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองในเวลา ๑๔.๐๕ น.โดยมีนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปรับที่สนามบิน
๔. สำหรับคนไทยที่เหลือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เช่าเหมาเครื่องบิน ๒ ลำ ให้คนไทย ๒๔๙ คน ซึ่งต้องรอการยืนยันการเติมน้ำมันระหว่างทาง จึงทำให้เลื่อนกำหนดการออกจากนครดูไบ และคาดว่าจะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองในช่วงเช้ามืดของวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๕. เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถจัดให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินพาณิชย์ทั้งหมด เครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จำนวน ๑ ลำ ได้เดินทางออกจากดูไบเพื่อกลับประเทศไทยเมื่อประมาณ ๑๑.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น)
๖. กรณีที่ญาติหรือครอบครัวของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางหรือรายชื่อของญาติที่เดินทางมา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์คนไทยในอียิปต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๗๕-๑๐๔๗ – ๔๙ โทรสาร ๐-๒๕๗๕-๑๐๔๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากญาติหรือครอบครัวประสงค์ที่จะเดินทางไปรับที่สนามบินดอนเมือง สามารถรอรับได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร ๑ 

 

***********************************

สถานะ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๙.๓๐ น)

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  (๑๗.๐๐ น.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการนำคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กองทัพอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยมีนายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานะการเตรียมการล่าสุด มีสาระสำคัญดังนี้

๑. เนื่องจากสถานการณ์ในอียิปต์ยังมีความไม่แน่นอนและอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้อีก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงได้ประสานงานกับคนไทยในอียิปต์ที่สมัครใจและพร้อมที่จะเดินทางกลับไทย ซึ่งมีจำนวนที่ได้ยืนยันมา ๗๐๔ คน

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับสายการบิน Egypt Air เพื่อเช่าเหมาลำเครื่องบินลำเลียงคนไทยออกจากกรุงไคโรไปยังนครดูไบจำนวน ๒ เที่ยวบิน ดังนี้
       ๒.๑ เที่ยวบินแรก ออกจากกรุงไคโรในวันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๒๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) และจะถึงนครดูไบเวลา ๐๑.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม รองรับผู้โดยสารได้ ๓๔๔ คน
       ๒.๒ เที่ยวบินที่สอง ออกจากกรุงไคโรในวันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๒๒.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) และจะถึงนครดูไบเวลา ๐๑.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม รองรับผู้โดยสารได้ ๓๑๗ คน

โดยที่สองเที่ยวบินดังกล่าวรวมกันสามารถรับคนไทยได้เพียง ๖๖๑ คน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำลังประสานงานกับสายการบินพาณิชย์ให้ผู้ที่เหลืออีก ๔๓ คน สามารถเดินทางจากกรุงไคโรกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินปกติ ซึ่งในชั้นนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วบางส่วนสำหรับคืนวันที่ ๑๙ สิงหาคม
 
๓. ขณะเดียวกัน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะส่งเครื่องบิน Boeing ๗๔๗ จำนวน ๑ ลำ เที่ยวบินที่ TG ๘๔๗๖ สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ ๓๒๕ คน ไปรับคนไทยที่นครดูไบเพื่อกลับประเทศไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งแพทย์และพยาบาลเดินทางไปกับเครื่องบินดังกล่าวด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนไทย โดยในชั้นนี้ มีกำหนดจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา ๐๐.๐๕ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม และถึงนครดูไบเวลา ๐๓.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น)

๔. ส่วนกองทัพอากาศจะส่งเครื่องบิน C-130 จำนวน ๑ ลำ ไปรับคนไทยที่นครดูไบ โดยในชั้นนี้คาดว่าจะออกเดินทางจากสนามบินกองทัพอากาศ บน. ๖ ในเวลา ๒๑.๓๐ น.ของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
๕. ส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยจากนครดูไบนั้น มีการดำเนินการ ดังนี้
       ๕.๑ คนไทย ๓๒๕ คน กลับโดยเที่ยวบินที่ TG ๘๔๗๗ ของสายการบินไทย มีกำหนดออกเดินทางจากนครดูไบเวลา ๐๕.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) วันที่ ๑๙ สิงหาคม และจะถึงสนามบินดอนเมืองเวลา ๑๔.๓๐ น.  ส่วนเครื่องบินที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครดูไบ เช่าเหมาลำจำนวน ๒ ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสาร ๒๙๐ คน (ลำละ ๑๔๕ คน) คาดว่าจะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองในเวลาไล่เลี่ยกัน
       ๕.๒ ส่วนคนไทยที่เหลือจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน  C-130 ของกองทัพอากาศ ซึ่งจะถึงประเทศไทยในเวลาต่อมา ทั้งนี้ จะได้แจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบในโอกาสแรก

๖. กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองทัพอากาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่สนามบินดอนเมือง

สถานะ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๔.๓๐ น)

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๑๑.๓๐) นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรได้แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในอียิปต์ รวมทั้งขณะนี้ยังสามารถดำเนินการส่งกลับได้ตามช่องทางปกติ จึงเห็นควรดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยก่อนให้ได้มากที่สุด ในช่วงที่ยังสามารถเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ได้ตามช่องทางปกติ

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับสายการบิน Egypt Air และสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการยืนยันว่าสามารถจัดเครื่องบินจัดส่งคนไทยจากกรุงไคโรไปยังนครดูไบได้ตามกำหนดการดังนี้

เที่ยวบินแรก ออกจากกรุงไคโรไปยังนครดูไบในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จำนวนผู้โดยสาร ๓๔๔ คน
เที่ยวบินที่สอง ออกจากกรุงไคโรไปยังนครดูไบในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จำนวนผู้โดยสาร ๓๑๗ คน

๓. ในชั้นนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากกองทัพอากาศ ในการจัดเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศจำนวน ๒ ลำ เพื่อเดินทางไปยังนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรับคนไทยที่เดินทางมาจากกรุงไคโร โดยคาดว่าเครื่องบินทั้ง ๒ ลำจะถึงที่สนามบินนานาชาตินครดูไบ ในเวลา ๒๓.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น  และคนไทยทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยาน บน. ๖ ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามเวลาประเทศไทย

๔. กระทรวงการต่างประเทศ กำลังเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาเที่ยวบินในการนำคนไทยที่เหลือกลับประเทศไทยในโอกาสแรก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจเพื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือนำคนไทยออกจากประเทศอียิปต์ โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๓-๕๑๐๕ และโทรสาร ๐-๒๖๔๓-๕๑๐๖-๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ