การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๘ ที่กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๘ ที่กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,249 view

การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๘ ได้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) และนายอู ติน อู ลวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมเมียนมา-ไทย (ฝ่ายเมียนมา) เป็นประธานร่วม โดยมีผู้แทนระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและเมียนมา เข้าร่วมการประชุมด้วย อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

การประชุม JBC ครั้งที่ ๘ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง ๑๒ เดือนนับแต่การประชุมครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเนปิดอว์ เมียนมา แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมามีพัฒนาการอยู่ในระดับดีมาก รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของทั้งสองฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนตลอดแนว ตลอดจนการเตรียมตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

การประชุม JBC ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้                 
๑. ผลักดันให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันตลอดแนว เพื่อใช้เป็นกรอบในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน โดยมอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ไปหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำเอกสารดังกล่าวให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก และเสนอให้ JBC รับรอง
๒. ผลักดันให้มีการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณแนวเขตแดนไทย-เมียนมา เพื่อช่วยในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันในอนาคต
๓. เร่งรัดการสำรวจเก็บรายละเอียดการจัดทำแผนผังสนาม (Detail Survey) บริเวณด่านสิงขร- มอต่อง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อสนับสนุนการยกระดับบริเวณดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวร
๔. เร่งรัดการซ่อมแซมหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก
๕. ได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตามลำน้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาในภาพรวม

การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมา ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเพื่อกำหนดวันเวลาและวาระการประชุมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ