การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิเชตวัน แคว้นลดาข รัฐจัมมูและแคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิเชตวัน แคว้นลดาข รัฐจัมมูและแคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 1,471 view

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิเชตวัน แคว้นลดาข รัฐจัมมูและแคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีนายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ บุคคลสำคัญฝ่ายอินเดีย อาทิ นายศรี นอร์บู แกลซัน Member of Legislative Council, Government of Jammu and Kashmir และนายโซนัม ดอร์เจ Executive Councilor,  Agriculture and Rural Development, Ladakh Autonomous Hill Development Council รวมทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในแคว้นลดาขเข้าร่วมพิธีกว่า ๔๐๐ คน

พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิเชตวันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิเชตวัน ซึ่งเป็นวัดพุทธเถรวาทแห่งเดียวในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ อันเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศได้ทำบุญร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในระดับประชาชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานจากระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๐,๑๘๐ รูปีอินเดีย (ประมาณ ๔๐๕,๐๙๐ บาท)

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ยังได้มอบเงิน จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ รูปีอินเดีย (ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท) ให้แก่เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิเชตวัน เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง Grand Temple ซึ่งจะเป็นวัดแห่งแรกที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยในแคว้นลดาขอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ