รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) และนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ค.ศ. ๒๐๓๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) และนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ค.ศ. ๒๐๓๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2560

| 2,023 view

         คณะผู้แทนไทย นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางไปเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development: 2030 Agenda) ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ต่อสหประชาชาติ

         การประชุม HLPF เป็นการประชุมประจำปีที่สหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการตาม 2030 Agenda โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ นับแต่ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมรับรอง 2030 Agenda เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับรองด้วย สำหรับปีนี้ มีหัวข้อหลักคือ“Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” และจะมีการทบทวนความคืบหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เชิงลึกในเป้าหมายที่ ๑ (ความยากจน) ๒ (ความหิวโหย) ๓ (สุขภาพ) ๕ (ความเสมอภาคระหว่างเพศ) ๙ (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน) ๑๔ (สิ่งแวดล้อมทางทะเล) และ ๑๗ (หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

          การประชุม HLPF ยังมีกำหนดการที่สำคัญ คือ การนำเสนอรายงาน VNR ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๔๔ ประเทศที่อาสามาร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งตอบข้อซักถามจากประเทศต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำเสนอหลัก ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนเยาวชนไทย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอความคืบหน้าที่สำคัญของไทย อาทิ นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความก้าวหน้าในด้านบริการสาธารณสุข การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในกรอบต่าง ๆ รวมถึงความท้าทายที่ไทยต้องเร่งดำเนินการ เช่น การยกระดับรายได้คนจน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การแก้ไขปัญหาขยะทะเลการบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่า เป็นต้น

          รายงาน VNR ของไทยจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยคณะทำงานดังกล่าวมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแต่ละเป้าหมาย คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินการตาม SDGs ของไทย ทั้งในเชิงกระบวนการ คือ การดำเนินงานของ กพย. และคณะอนุกรรมการและเชิงความคืบหน้า/ความท้าทายทั้ง ๑๗ เป้าหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) และบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

         การเข้าร่วมการประชุม HLPF จึงเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกในการนำพาให้ไทยและประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทึ่ยั่งยืนไปด้วยกัน