รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,660 view
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ (3rd Mekong – Lancang Foreign Ministers’ Meeting - 3rd MLC FMM) ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เป็นประธานร่วม 
 
ที่ประชุมฯ ได้รับรองร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ (Joint Press Communiqué of the 3rd MLC Foreign Ministers’ Meeting) ซึ่งเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์พัฒนาการของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเตรียมการการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่กรุงพนมเปญ รวมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Five-Year Plan of Action on Mekong – Lancang Cooperation 2018 – 2022) และรับทราบปฏิญญาพนมเปญเพื่อเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำรับรองต่อไป 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการประกาศอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณจากกองทุนพิเศษ (MLC Special Fund) โดยไทยได้รับอนุมัติจำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านเศรฐกิจการค้าและการจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์สำนักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างของจีน และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในช่วงก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง นับตั้งแต่ได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในปี ๒๕๕๘  
 
ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ การเชื่อมโยงแนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน กับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการส่งเสริมผลักดันความร่วมมือในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
การเข้าร่วมการประชุมฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ เป็นการแสดงบทบาทนำของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มให้มีความร่วมมือในกรอบดังกล่าวร่วมกับจีน และเป็นการย้ำถึงความสำคัญที่ไทยให้กับกรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก อันจะส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคและการสร้างชุมชนแห่งสันติภาพและความเจริญรุงเรื่องในประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทย อาทิ ประเทศไทย ๔.๐ ความเชื่อมโยง การพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง เป็นต้น
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ