คณะผู้เข้าร่วมการอบรมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

คณะผู้เข้าร่วมการอบรมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 823 view
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหประชาชาติจัดการอบรมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก โดยการอบรมเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระหว่างประเทศแก่บุคลากรของรัฐและนักวิชาการที่ทำงานในสาขานี้ รวมถึงสร้างเครือข่ายนักกฎหมายในภูมิภาค โดยเฉพาะที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และเอเชีย - แปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจาก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สำนักงานอัยการสูงสุด มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจาก ๒๒ ประเทศ 
 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายและสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และที่สวนมะพร้าว K Fresh จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยและสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และส่งออกมะพร้าวน้ำหอมสดชื่อดังของไทยที่อาศัยกรรมวิธีการปลูกด้วยวิธีออร์แกนิก และกระบวนการผลิตที่สะอาด บรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกที่ทันสมัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายเข็มทัศน์ มนัสรังสี ประธานบริษัท เค เบสต์ ฟาร์ม เป็นผู้บรรยายขั้นตอนกระบวนการผลิต ดูแลและรักษาคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมสดให้มีคุณภาพระดับสากล ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยของตลาดน้ำและชุมชนท้องถิ่นริมคลองดำเนินสะดวก ซึ่งได้สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผู้คนและธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณลุ่มแม่น้ำกลอง ซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนและชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 
ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเคยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เมื่อปี ๒๕๒๙ ๒๕๔๘ ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี และประเทศไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมตลอดทุกครั้ง สหประชาชาติจึงได้ทาบทามให้ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมอีกครั้งในปีนี้