สาธารณรัฐแองโกลา (Angola)

สาธารณรัฐแองโกลา (Angola)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,504 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐแองโกลา (Angola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เผชิญสงครามกลางเมืองระหว่างปี 2518 – 2545 เป็นเวลากว่า 27 ปี
• อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน เหล็ก แมงกานีส และเพชร
• รัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากบริษัทน้ำมันอเมริกันและจีนแต่รายได้จากการขายน้ำมันยังคงกระจุกตัวอยู่ภายในกลุ่มชนชั้นปกครองเท่านั้น
ประชากรส่วนใหญ่จึงยัง
 ยังอยู่ในสภาวะยากจน
• จุดอ่อนของแองโกลา คือ เป็นประเทศที่ขาดระบบการจัดการที่ดี มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูง ระบบการเงินการธนาคารยังไม่ได้มาตรฐาน การจราจรติดขัด และมีค่าครองชีพสูง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,246,700 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายจูเวา มานูแวล กงซัลวึช โลเร็งซู (Mr. João Manuel Gonçalves Lourenço)

เมืองหลวง

Luanda

 

 

ประชากร

30 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   (Manuel Domingos Augusto)

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

วันชาติ

11 พฤศจิกายน

ศาสนา

 ร้อยละ 47 (ความเชื่อดั้งเดิม) คริสต์ ร้อยละ 38 (นิกายโรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 15 (นิกายโปรเตสแตนท์)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 สิงหาคม 2535 (ค.ศ. 1992)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

124.21 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 AOA = 0.1 บาท

GDP per Capita

4,170.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 31.7 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 0.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เพชร แร่เหล็ก ฟอสเฟต ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมันปิโตรเลียม เพชร  แร่เหล็ก ฟอสเฟต แร่หินภูเขาไฟ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันดิบ เพชร ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม กาแฟ ปอไซซัล

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะและส่วนประกอบ เวชภัณฑ์ อาหาร สิ่งทอ ยุทธภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปรตุเกส จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐแองโกลา

มูลค่าการค้า

1,138.31 ล้าน USD ไทยส่งออก 210.76 ล้าน USD นำเข้า 927.55 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -716.79 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซิเมนต์

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแองโกลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 283 คน (ลดลงร้อยละ 21 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐแองโกลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแองโกลา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Luanda)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแองโกลาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562