สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)

สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 1,251 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐลัตเวียเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 16-19 เมษายน 2559
• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• ในด้านการต่างประเทศในปี 2560 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ ความเป็นปึกแผ่นของสหภาพยุโรป
(โดยเฉพาะในกรณียูเครน-ไครเมีย และ Brexit) รวมถึงการสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวลัตเวียที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

64,589 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

 

 

เมืองหลวง

Riga

 

 

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ภาษาราชการ

รัสเซีย

วันชาติ

18 พฤศจิกายน

ศาสนา

คริสต์ (นิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์)

คริสต์ (นิกายลูเทอแรน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 มีนาคม 2535 (ค.ศ. 1992)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

30.26 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

15,594.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.5 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหินเลน (peat) หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร สวีเดน เยอรมนี รัสเซีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปแลนด์ เอสโตเนีย ลิทัวเนีย สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐลัตเวีย

มูลค่าการค้า

60.77 ล้าน USD ไทยส่งออก 47.23 ล้าน USD นำเข้า 13.54 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 33.69 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้า

นมและผลิตภัณฑ์นม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้ซุง
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐลัตเวียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,108 คน (ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐลัตเวีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐลัตเวีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Riga)

หน่วยงานของสาธารณรัฐลัตเวียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562