การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat: AMM Retreat)

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat: AMM Retreat)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,253 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat: AMM Retreat) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกของปี โดยกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ จะนำเสนอประเด็นสำคัญที่จะผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” ที่เน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน และการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและประชาชน

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะสานต่อประเด็นที่ผู้นำอาเซียนได้หารือกันในการประชุมสุดยอดครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ เมื่อปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอก นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นท้าทายของโลก ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ ของที่ประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วย

รองนายกรัฐมนตรีฯ จะใช้โอกาสการเข้าร่วมการประชุมผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ บีซีจี และชูบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ การเป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น