กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์วาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์วาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

2 เม.ย. 2564

843 view

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์วาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ให้สาธารณชนไทยเล็งเห็นและใช้ประโยชน์จากวาระดังกล่าว และให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานร่วมการประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม Sindhorn Kempinski กรุงเทพฯ โดยกรมสารนิเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการประชุม และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยให้สาธารณชนไทยทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นและใช้ประโยชน์ และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมและให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย รวมทั้งการใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย
 
การประชุมระดมสมองแบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงแรก เป็นการหารือเกี่ยวกับสารัตถะของการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะประเด็นหลักที่ไทยผลักดัน ๓ ประการ (ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม) และสาขาความร่วมมือที่ไทยผลักดัน ๕ สาขา (ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างเสรี การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร สุขภาวะ (well-being) และการก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล) โดยคำนึงถึงการตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) ซึ่งเป็นเป้าประสงค์และวาระแห่งชาติของไทย และการที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังโควิด-๑๙ การเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจไทยกับภาคธุรกิจเขตเศรษฐกิจเอเปคอื่น ๆ และการแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อต่างชาติเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุน โดยพิจารณาภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในปัจจุบันและอนาคตด้วย

ส่วนช่วงที่สอง เป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เล็งเห็นและใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพของไทย ทั้งภาคเอกชน/ธุรกิจ MSMEs start-ups เยาวชน/คนรุ่นใหม่ ประชาชนรากหญ้า เกษตรกร สตรี และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นพ้องถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญและแผนงานต่าง ๆ ของการเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

การประชุมระดมสมองครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คน โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักหนึ่งของคณะอนุกรรมการระดับชาติด้านประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย ผู้บริหารและตัวแทนสื่อมวลชนไทยจากทุกแขนง ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อใหม่และองค์กรสื่อมวลชน เข้าร่วมระดมสมองครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงด้วย      
 
การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group เป็นข้อริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคสื่อมวลชน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการเตรียมการการเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ