นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม

14 ก.ค. 2564

1,119 view

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ซึ่งไทยจะรับช่วงต่อจากนิวซีแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม ร่วมกับสมาชิกเอเปคอีก ๒๐ เขตเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านต่าง ๆ

กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยราชการ และภาคเอกชน อยู่ระหว่างเตรียมข้อเสนอและโครงการต่าง ๆ รวมถึงได้เริ่มหารือกับสมาชิกเอเปคและหุ้นส่วนในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนาศักยภาพในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล พลังงานหมุนเวียน การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ การคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การจัดการขยะและของเสีย และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เอเปคภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (5th National Youth Design Awards) ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเกือบ ๖๐๐ ชิ้น ผลงานชนะเลิศจะใช้ในการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพตลอดปี ๒๕๖๕ และจะได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก ถือเป็นโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เตรียมรูปแบบการประชุมอย่างเหมาะสม คุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้เตรียมมาตรการด้านสาธารณสุขและการเดินทางเข้าประเทศอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ