การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ กับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างสมดุลในทุกด้าน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ กับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างสมดุลในทุกด้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2565

| 1,883 view

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ เดินหน้าสานต่อการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดพื้นฐานสำคัญ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เอเปคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการรับมือวิกฤติทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ ประเด็นหารือที่สำคัญประกอบด้วย (๑) การเร่งกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคฯ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้ และ (๒) การส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งสังคม โดยเน้นสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะภาคธุรกิจ และเยาวชน

ในปีนี้ ไทยได้เสนอให้เอเปคจัดทำเอกสารระดับผู้นำ “เป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG” เพื่อนำแนวคิด BCG มาส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยเริ่มกระบวนการหารือเพื่อจัดทำเอกสารนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการที่ จ.ภูเก็ต และได้สานต่อการหารือเรื่อยมา  ปัจจุบัน ร่างเอกสารฉบับนี้ตั้งเป้าหมายสำคัญ ๔ ข้อเพื่อสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคฯ ประกอบด้วย (๑) การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (๒) การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (๔) การลดและบริหารจัดการของเสีย เพื่อเร่งการทำงานของเอเปคในการส่งเสริมเติบโตอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม พร้อมเสนอแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในห้วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ ๒ จะมีการจัดประชุมหารือวาระพิเศษ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาวุโสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพื่อพัฒนาเอกสาร “เป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG” ให้มีสาระครอบคลุม พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับรองต่อไป

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ เป็นการปูทางไปสู่การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนอกจากประเด็นด้านการค้าการลงทุนแล้ว ที่ประชุมรัฐมนตรีฯ ยังจะสานต่อการหารือเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจและเยาวชน ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากโมเดล BCG สำหรับ MSMEs ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ และเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่ MSMEs และเสนอแนะแนวทางการดำเนินนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์โมเดล BCG มากขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อประกวดจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ หรือ The 2022 APEC App Challenge ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ร่วมประกวดจัดทำเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการในเอเปค ให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรและอาหารมากขึ้น รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออกได้ต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ซึ่งคนไทยและประชาชนในภูมิภาคฯ จะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากบรรยากาศการค้าการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม เพิ่มโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายใหม่ ๆ และยังแสดงให้เห็นศักยภาพของเอเปคในการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยไม่ละทิ้งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง “สมดุล” ในทุกด้าน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ