รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 6,691 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ นายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการ เกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน

กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน ๙๗๒ คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และเป็นโรงเรียน แห่งที่ ๖๐ ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มดำเนินโครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” โดยสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพื่อมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับปี ๒๕๖๔ กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก ๘ แห่ง รวมเป็น ๖๖ แห่ง ใน ๖๖ จังหวัดโดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ