นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 2,553 view

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

การประชุมสุดยอดฯ สมัยพิเศษดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ และถือเป็นโอกาสให้ผู้นำอาเซียนและสหรัฐฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต อาทิ การรับมือและฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ ความมั่นคง ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือทางทะเล ห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีและสร้างสรรค์ในภูมิภาคเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งยังยืนในภาพรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๒๐ และยกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายดำเนินความร่วมมือที่ครอบคลุม ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนการบูรณาการและการพัฒนาในภูมิภาคให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ