เอเชีย-ยุโรปผลักดันความร่วมมือพหุภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙ และส่งเสริมความเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป

เอเชีย-ยุโรปผลักดันความร่วมมือพหุภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙ และส่งเสริมความเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 7,805 view

อธิบดีกรมยุโรป ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป ผลักดันความร่วมมือพหุภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านสังคมและวัฒนธรรม ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓

เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) ได้ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุมประสานงานกลุ่มเอเชีย และเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งผู้นำจากทั้งเอเชียและยุโรปมีกำหนดเข้าร่วมในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ณ ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมการการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการประชุมฯ ตลอดจนการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ โดยเน้นย้ำว่า การส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีมีความจำเป็นต่อการรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังวิกฤตโควิด-๑๙ ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งรวมถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมเฉลิมฉลองวัน ASEM Day ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ มีนาคมของทุกปี โดยปีนี้ครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป ซึ่งไทยมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จนี้ในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และได้ร่วมผลักดันความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป มีสมาชิกรวม ๕๑ ประเทศและ ๒ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ