ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being

15 พ.ค. 2564

6,079 view
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปประมาณ ๒๐๐ คนเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสนับสนุนการบรรลุ SDG3 
 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกิจกรรม Youth Dialogue with ASEM Leaders เพื่อหารือกับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ประมาณ ๒๐๐ คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นหารือเกี่ยวกับ SDG 3: Good Health & Well-Being และการมีส่วนร่วมของเยาวชน   ในการสนับสนุนการบรรลุ SDG 3 
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยกแนวคิด 4 I’s เพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDG 3 ซึ่งประกอบด้วย (๑) Inclusivity ซึ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยยกนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของไทยเป็นตัวอย่าง (๒) Innovation หรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการป้องกันและติดตามการระบาดของโควิด-๑๙ (๓) International Cooperation เพื่อส่งเสริมความพยายามร่วมกันระหว่างประเทศในการในการรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุข และ (๔) Individual Implementation หรือการดูแลตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ   
 
นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้แทนเยาวชนใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ 
(๑) SDG 3 ในแง่มุมของประเทศไทย (๒) สาธารณสุขกับเศรษฐกิจ และ (๓) เวทีพหุภาคีกับสาธารณสุข  โดยเน้นอธิบายนโยบายด้านการสาธารณสุขของไทย มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ การฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาดของโควิด-๑๙ บทบาทนำของไทยด้านสาธารณสุข
ในเวทีโลก ตลอดจนแผนการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง  
 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEF Young Leaders Summit จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ (ASEM 13) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ