กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาหัวข้อ “ลู่ทางการค้าการลงทุนไทย – บังกลาเทศ”

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาหัวข้อ “ลู่ทางการค้าการลงทุนไทย – บังกลาเทศ”

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 554 view

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "ลู่ทางการค้าการลงทุนไทย - บังกลาเทศ” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการค้าและการลงทุนกับบังกลาเทศจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมบรรยาย อาทิ รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเขมทัต อาชวธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกและผลิตอาหารฮาลาลไทย บริษัท Siam Cement Group (SCG) จำกัด มหาชน บริษัท Italian - Thai Development (ITD) จำกัด มหาชน และบริษัท ลีวิวัฒน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

ผู้ร่วมบรรยายเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับบังกลาเทศยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนที่บังกลาเทศได้รับจากต่างประเทศได้ และมีโอกาสการลงทุนในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและกฎระเบียบของบังกลาเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจในบังกลาเทศให้ประสบความสำเร็จ

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - บังกลาเทศในปี ๒๕๖๕ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและบังกลาเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้มีการพิจารณาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement - FTA) ระหว่างกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ