ผู้แทนพิเศษด้านอินโด-แปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก เข้าเยี่ยมคาราวะนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนพิเศษด้านอินโด-แปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก เข้าเยี่ยมคาราวะนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 1,059 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูต Libor Sećka ผู้แทนพิเศษด้านอินโด-แปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายศรัณย์
เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยและประเทศในภูมิภาค

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์
เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป ประเด็นที่ฝ่ายเช็กจะให้ความสำคัญในวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งกิจกรรมที่จะร่วมมือกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการประชุม High-Level Dialogue on the Indo-Pacific ณ กรุงปราก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และการจัดสัมมนาความร่วมมือด้านอวกาศ ที่กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

การหารือของทั้งสองฝ่ายช่วยขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเช็กทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ