การประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑ ภายใต้กลไกการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน

การประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑ ภายใต้กลไกการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน

30 เม.ย. 2564

351 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใน ๒๐ สาขาความร่วมมือ มุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนางเสิ่น หมินจวน รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นตามมติการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๔ เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๖๒ ที่กรุงปักกิ่ง

ที่ประชุมได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใน ๒๐ สาขาความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงและการทหาร เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และความร่วมมือในเวทีพหุภาคีเป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ ๓ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน และหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในช่วงเวลาที่เหลือในปี ๒๕๖๔ อาทิ การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - จีน ครั้งที่ ๒๓ รวมถึงความร่วมมือด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-๑๙ และการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยในการเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) บรรเทาลง รวมถึงการอนุญาตให้สายการบินของไทยกลับมาทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ในจีน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๕ โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอู๋ เจียงฮ่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ซึ่งฝ่ายไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ