รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือ ๑๔ กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-๑๙

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือ ๑๔ กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,425 view

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือ ๑๔ กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำภูเก็ต แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Working Lunch) ณ ภัตตาคารเสวย จังหวัดภูเก็ต แก่กงสุลใหญ่ออสเตรเลียและรัสเซีย และกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต รวม ๑๔ คน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมพิธีการทูต อธิบดีกรมสารนิเทศ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายปิยพงศ์ ชูวงศ์) เข้าร่วมด้วย

โดยในงานเลี้ยงดังกล่าว กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ขอบคุณและชื่นชมบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานภารกิจอพยพของชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต อาทิ การพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการประชุมนิทรรศการและการแสดงสินค้า (Expo & Exhibition Center) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Chinese Perenakan Culture) การจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ (Water Sport) และการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามมาเฟียแท็กซี่และเจ๊ตสกี เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวแทนกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สำหรับจังหวัดภูเก็ต อาทิ แนวทางการปรับปรุงหลักฐานด้านประกันภัยสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) การพิจารณาวีซ่าประเภท Special Tourist Visa การขอรับการตรวจลงตราสำหรับลูกเรือ (เรือยอร์ช) และการพิจารณา ตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติที่จะพำนักในราชอาณาจักรระยะยาวประเภท Long Stay Visa และ Retirement Visa

 

-------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ