รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในการหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในการหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

8 เม.ย. 2564

2,813 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ใน ๓ สาขา ทั้งด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจสีเขียว ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus-NSPP) ของเกาหลีใต้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย พร้อมเสนอการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ใน ๓ ด้านภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้แก่ (๑) ความเป็นหุ้นส่วนด้านสาธารณสุข ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมการหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางสาธารณสุขแบบ ๒+๒ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยกับเกาหลีใต้ตามข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีใต้ ขณะที่ฝ่ายเกาหลีใต้สนับสนุนการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ (๒) ความเป็นหุ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งฝ่ายไทยส่งเสริมการลงทุนของฝ่ายเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมดังกล่าวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (๓) ความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย Green New Deal ของเกาหลีใต้กับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular – Green Economy –BCG) ของไทย

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาทิ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - เกาหลีใต้ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และกรอบอาเซียน – เกาหลีใต้ และประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในเมียนมา

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ