รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ และแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ และแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

18 พ.ค. 2564

8,834 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางไกลกับนางนาไนอา มาฮูทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และสถานการณ์ในภูมิภาค อีกทั้งยังหารือส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้งในกรอบ ACMECS และ APEC โดยนิวซีแลนด์ชื่นชมและสนับสนุนบทบาทไทยและอาเซียนต่อการหาทางออกให้สถานการณ์ในเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับนางนาไนอา มาฮูทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นการแนะนำตัวในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เข้ารับหน้าที่ใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางกระชับความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตลอดจนสถานการณ์ในเมียนมา โดยนิวซีแลนด์ชื่นชมและสนับสนุนบทบาทของไทยและอาเซียน โดยเฉพาะฉันทามติ ๕ ข้อ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างสันติ

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงกรอบความร่วมมือในภูมิภาค โดยไทยสนับสนุนความตั้งใจของนิวซีแลนด์ ที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบ ACMECS ขณะที่นิวซีแลนด์รับทราบและสนับสนุนแผนของไทยที่จะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวในระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ