รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

5 ต.ค. 2563

2,457 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือไทย - กัมพูชา ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ความเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดน และวาระครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๓๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันท่ามกลางปัญหาท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง

ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ผ่านความร่วมมือในระดับทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือในด้านระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดน

ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยการขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันบริหารจัดการการเดินทางข้ามแดนของประชาชนภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคในปัจจุบัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการเร่งรัดโครงการเชื่อมโยงทางถนนและทางรางระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงการสนับสนุนกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๔ ด้วย

ไทยกับกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๗๐ ปีในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะจัดกิจกรรมฉลองการครบรอบดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลา ๑ ปีต่อจากนั้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ