รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำให้ประชาคมระหว่างประเทศน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสันติสุขของสังคมโลก ในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๔

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำให้ประชาคมระหว่างประเทศน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสันติสุขของสังคมโลก ในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๔

25 พ.ค. 2564

10,279 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ ในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๔ (Virtual Commemoration of the International Day of Vesak 2021) โดยย้ำความสำคัญของวันวิสาขบูชา และขอให้ประเทศต่าง ๆ น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อร่วมกันนำสังคมโลกไปสู่สันติสุข

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้ว่า ประเทศไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ควบคู่ไปกับขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) เพื่อให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมจะขยายความร่วมมือในบริบทของ “SEP for SDGs Partnership” และ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ไปยังประเทศต่าง ๆ ที่สนใจ

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำด้วยว่า คำสอนในพระพุทธศาสนาที่มุ่งส่งเสริมความเอื้ออาทร และความสามัคคี สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบัน ที่ทุกประเทศต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความท้าทายใหม่ ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติจึงควรร่วมแรงร่วมใจกัน ละการเผชิญหน้า และหยิบยื่นไมตรีจิตให้แก่กัน เพื่อนำพาให้ทุกประเทศสามารถสร้างสรรค์สังคมโลกที่ฟื้นตัวได้เร็ว เสมอภาค และยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Virtual Commemoration of the International Day of Vesak 2021

เอกสารประกอบ

คำแปลภาษาไทย_คำกล่าวเนื่องในงานวันวิสาขบูชาโลก.pdf