รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสนับสนุนต่อยอดโครงการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และศูนย์กลางการคมนาคม การผลิตและการเรียนรู้ระบบราง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสนับสนุนต่อยอดโครงการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และศูนย์กลางการคมนาคม การผลิตและการเรียนรู้ระบบราง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

27 ธ.ค. 2563

1,388 view

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) SCOPC : Smart City Operation Center ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ บรรยายสรุปการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนำเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง

รองนายกรัฐมนตรีฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและฟังการบรรยายสรุปโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) SCOPC : Smart City Operation Center ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดพัฒนาเมืองสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจังหวัดขอนแก่นได้ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมกับจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

รองนายกรัฐมนตรีฯ ชื่นชมโครงการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน Startup ที่ล้วนมีทิศทางที่น่าสนใจและจะให้ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านงบประมาณที่จะหาช่องทางในการสนับสนุนต่อไป

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองนายกรัฐมนตรีฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โครงการร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway Innopolis (TRAM) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการซึ่งจะทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางและอุตสาหกรรมระบบราง รวมทั้งองค์ความรู้เพื่อสร้างบุคลากรเกี่ยวกับระบบราง

รองนายกรัฐมนตรีฯ ชื่นชมและได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมอาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT) และรถราง (TRAM) รุ่น Hiroden 907 ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะนำไปใช้ในโครงการรถรางรอบบึงแก่นนครต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านปราชญ์ด้านการปลูกผักอินทรีย์ นายยุทธกานต์ ศรีโย ณ นาเคียงอ้อฟาร์ม ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปลูกพืชผักอินทรีย์ และรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้ส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

ศึกษาข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://th.kku.ac.th/research/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ROIKANKARSIN_Railway_Innopolis_Project.pdf
Khon_Kaen_Smart_City.pdf