รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอต่อยอดโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคและย้ำเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอต่อยอดโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคและย้ำเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

25 ธ.ค. 2563

899 view

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ในการลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภูมิภาค ได้บรรยายสรุปแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นสำคัญได้แก่ ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมและปราชญ์ชาวบ้านในการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และปัญหาอุปสรรคของจังหวัด รวมทั้งประเด็นนโยบาย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชื่นชมผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด ที่แก้ไขปัญหาได้กว่าร้อยละ ๙๕ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดการปัญหาเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM ๒.๕ การรุกล้ำพื้นที่ป่าพื้นที่สาธารณะ การรับมือภัยแล้งและอุทกภัย และการกำจัดขยะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้ส่งเสริมการดำเนินงานของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมากต่อการพัฒนา โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนในภูมิภาคระหว่างจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาใหม่ ๆ ซึ่งจะนำมาสู่ความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างจังหวัดในภูมิภาค รวมทั้งได้ยกตัวอย่างโครงการยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการมากับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึก จิตอาสา ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งควรเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการศึกษา

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งมีจุดหมายเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมภาคดิจิทัลและนวัตกรรม และพัฒนาผลผลิตให้ภาคเกษตร เช่น โครงการศูนย์ดำรงธรรม Tracking ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น โครงการ Khon Kaen Smart Living Lab โครงการมือที่สร้างโอกาส (Thai Reach) ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โครงการ OonSorn Smart Farm แพลตฟอร์มนวัตกรรมตลาดนำการผลิตเพื่อสังคม โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอเวียงเก่า เป็นต้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่นชมโครงการต่าง ๆ และเชิญจังหวัด ไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการในระดับสากลต่อไป

 

ลิงก์เว็บไซต์และข้อมูลของโครงการต่าง ๆ จากส่วนภูมิภาค: 

โครงการศูนย์ดำรงธรรม tracking ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการมือที่สร้างโอกาส (Thai Reach) ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลนครขอนแก่น

 

โครงการ Oon-Sorn ผักอินทรีย์ Smart Farm

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษษตร_อ.เวียงเก่า_จ.ขอนแก่น.pdf
Khon_Kaen_Smart_Living_Lab_Smart_Project.pdf