กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ณ เมืองดูไบ ด้วยผลงานการสกัดกั้นโควิด-19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ณ เมืองดูไบ ด้วยผลงานการสกัดกั้นโควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,388 view

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุม Madinat Jumeirah เมืองดูไบ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ณ เมืองดูไบ โดยเป็นรางวัลชนะเลิศจากผลงานหัวข้อ "Intelligent and Sustainable Public Health Emergency System in Thailand" ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม และประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นระบบที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ในข้อ 3 “สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” และข้อ 17 “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองให้แก่คณะเพื่อแสดงความยินดีที่ผลงานของกรมควบคุมโรคได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และทำให้เวทีโลกได้ประจักษ์ถึงความสามารถและความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐไทยและศักยภาพของระบบสาธารณสุขของไทยในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19

รางวัล UNPSA เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับนานาชาติที่สหประชาชาติมอบให้องค์กรระดับประเทศหรือท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานภาครัฐที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการบริการภาครัฐในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านงานบริการภาครัฐ และการส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ