ไทยหาเสียงประเทศหมู่เกาะการเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket ที่กรุงแคนเบอร์รา

ไทยหาเสียงประเทศหมู่เกาะการเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket ที่กรุงแคนเบอร์รา

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 5,248 view

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดงาน Expo 2028 Phuket Symposia เพื่อย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต แก่ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและแอฟริกา ที่กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

ประเทศไทยนำเสนอ Expo Phuket ภายใต้หัวข้อ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” จะเป็นเวทีนำเสนอนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และความมั่งคั่งร่วมกัน (Mutual Prosperity) รวมทั้งนำเสนอแผนพัฒนาที่มุ่งพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนทั้งในเชิงกายภาพและความคิด

นอกจากนี้ ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการเข้าร่วมงาน Expo ของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อแสดงศักยภาพและขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความสนใจของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและแอฟริกาด้วย

ผู้เสวนาประกอบด้วย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ