ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำนโยบายต่างประเทศช่วยให้สุขภาพทุกคนดีขึ้นได้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำนโยบายต่างประเทศช่วยให้สุขภาพทุกคนดีขึ้นได้

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 3,174 view

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Foreign Policy Global Health (FPGH) Foreign Ministers’ Breakfast Meeting ซึ่งจัดโดยแอฟริกาใต้ในฐานะประธาน FPGH ภายใต้หัวข้อ “Back to the Basics: Towards Addressing Global Health Challenges through the Foreign Policy Space” ณ คณะผู้แทนถาวรแอฟริกาใต้ นครนิวยอร์ก

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างประเทศสมาชิกของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของนโยบายต่างประเทศในการขับเคลื่อนวาระด้านสุขภาพ รวมถึง (๑) การรักษาความเป็นผู้นำทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ (๒) แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทางการเงินด้านสุขภาพ และการเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมของโลกสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต และ (๓) แนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ (PPPR) รวมถึงการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

กลุ่ม FPGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงประเด็นด้านสาธารณสุขกับนโยบายต่างประเทศ ประกอบด้วย ๗ ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไทย กลุ่ม FPGH ได้เสนอร่างข้อมติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อเป็นประเด็นที่ต้องการผลักดันในด้านสาธารณสุขที่กำหนดโดยประธานกลุ่มฯ ในแต่ละปี

ไทยจะดำรงตำแหน่งประธาน FPGH ในปี ๒๕๖๗ ไทจึงใช้โอกาสการประชุมนี้ ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิก FGPH เพื่อพัฒนาสุขภาพโลกผ่านนโยบายต่างประเทศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายการมี "สุขภาพดีถ้วนหน้า" (Health for All)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ