ไทยร่วมกับผู้นำโลกประกาศคำมั่นในการดำเนินการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ไทยร่วมกับผู้นำโลกประกาศคำมั่นในการดำเนินการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2565

| 1,035 view

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Global COVID-19 Summit ครั้งที่ ๒ โดยมีนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง การป้องกันความชะงักงันอันเป็นผลจากโรคระบาด และการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม (Preventing Pandemic Fatigue and Prioritizing Preparedness) ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า โดยมีผู้นำรัฐบาล/ประเทศ และรัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม และบริษัทเอกชน รวมทั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลชั้นนำของโลกเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวคำมั่นของไทยเกี่ยวกับการดำเนินการภายในปี ๒๕๖๕ ร่วมกับประชาคมโลกเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) ไทยมีแผนบริจาควัคซีนโควิด-๑๙ จำนวน ๓.๓ ล้านโดส ให้ประเทศที่ขาดแคลน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้บริจาคไปแล้ว ๑.๓ ล้านโดส (๒) ไทยจะเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและขยายการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมประชากรและคนทุกกลุ่มในประเทศให้ได้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและสถานะการเข้าเมือง (๓) ไทยจะดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการรับมือโควิด-๑๙ แก่นานาประเทศอย่างต่อเนื่อง (๔) ไทยพร้อมร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศในการวิจัย พัฒนา ทดสอบ และผลิตวัคซีน โดยมีแผนจะขึ้นทะเบียนและผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ ชนิดแรกของไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๖ (๕) ไทยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ปีละ ๑.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวได้จัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการในการรับมือกับโควิด-๑๙ ของประเทศต่าง ๆ และ (๖) ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งกองทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพโลกภายใต้ธนาคารโลกในหลักการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคต ทั้งนี้ ไทยยังได้เรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเสริมสร้างระบบสาธารณสุขของโลกให้ดียิ่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

การประชุมฯ ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นโดยสหรัฐฯ ร่วมกับเซเนกัล ในฐานะประธานกลุ่มสหภาพแอฟริกา (African Union) เบลิซ ในฐานะประธานประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (CARICOM) เยอรมนี ในฐานะประธานกลุ่ม G7 และอินโดนีเซีย ในฐานะประธานกลุ่ม G20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำระดับสูงของโลกมาร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมและทั่วถึง (Vaccinate the World) (๒) การตรวจหา ป้องกัน และรักษาในการจัดการกับโควิด-๑๙ (Save Lives Now) และ (๓) การสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Build Better Health Security) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงร่วมกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า

รับชมย้อนหลังได้ที่ 
https://youtu.be/U-etsnfQIzw

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ