กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนา GSSD EXPO 2022

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนา GSSD EXPO 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 6,294 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Visit) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระหว่างการประชุม Global South-South Development Expo 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” เพื่อให้คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานของไทยในพื้นที่จริง

กิจกรรมที่คณะผู้แทนระดับสูงฯ ได้เข้าร่วม อาทิ การเยี่ยมชมนิทรรศการกลางแจ้งตามเส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่ Wisdom Farm และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรกิจพอเพียง ๑ ไร่พอเพียงเกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟาง นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง และภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทำกิจกรรมนาโยนกล้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ ช่วยลดต้นทนค่าเมล็ดพันธุ์ ควบคุมวัชพืชได้ดี และร่วมทำกิจกรรม’ปลูกผักแนวตั้ง’ สะท้อนการพัฒนาเกษตรและชุมชนท้องถิ่นของไทย

คณะผู้แทนระดับสูงฯ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ‘พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา’ ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และพัฒนาการของเกษตรกรไทยโดยโซนหลักๆ ที่คณะผู้แทนระดับสูงเข้าเยี่ยมชม ได้แก่ โซนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, โซนหลักการทรงงาน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ, โซนโครงการพระราชดำริ และโซนตลาดเก่าชาวเกษตร

ชมรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ