รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 6,582 view

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต และผู้แทนระดับสูงจากกว่า ๑๐๐ ประเทศเข้าร่วม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและค่านิยมประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการโดยมีผลเป็นรูปธรรม อาทิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) ซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความตั้งใจของไทยที่จะสนับสนุนงานและการกำหนดทิศทางของ HRC เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ภายใต้บริบทของความท้าทายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง อาทิ ความขัดแย้ง การฟื้นตัวจาก COVID-19 เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไทยมุ่งจัดการกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมรองรับประเด็นสิทธิมนุษยชนสำหรับคนรุ่นหลังในอนาคตด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเน้นถึงภาพรวมผลงานของไทย ในฐานะประเทศที่เป็นสะพานเชื่อม (bridge- builder) ที่ส่งเสริมให้มีการหารือและความร่วมมือต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งไทยหวังว่า จะสามารถนำมาซึ่งบรรยากาศที่ดีและการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพที่เกิดผลใน HRC ต่อไป โดยไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ