กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ACMECS ให้เป็นรูปธรรม

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ACMECS ให้เป็นรูปธรรม

5 เม.ย. 2564

629 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของกระทรวงการต่างประเทศกับสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ACMECS ให้เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของกระทรวงการต่างประเทศกับสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) โดยมีนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน กกร. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม

ที่ประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้ ACMECS ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในโครงการของ ACMECS ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยรวม และเห็นพ้องร่วมกันว่า ACMECS มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน โดยการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) การอำนวยความสะดวกการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว การสอดประสานกันทางกฎระเบียบ และการพัฒนาพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (common control area) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งประกอบด้วยประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ