การประชุม Political Consultation ไทย - สวีเดน ครั้งที่ ๓

การประชุม Political Consultation ไทย - สวีเดน ครั้งที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2565

| 1,346 view

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๕๔ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวีเดน และกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultation) ไทย - สวีเดน ครั้งที่ ๓ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นาย Niclas Kvarnström อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานร่วมในการประชุม โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนาย Jon Åström Gröndahl เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าร่วม ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งบรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร และประสบผลสำเร็จด้วยดี

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ติดตามพัฒนาการของความร่วมมือไทย – สวีเดน ที่โดดเด่นเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – สวีเดน ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นสาขาของความร่วมมือที่มีศักยภาพซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ผลักดันผ่านการจัดตั้ง Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศนอร์ดิก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือที่มีศักยภาพเพื่อผลักดันต่อไปในอนาคต อาทิ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมืออย่างเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นปัจจุบันที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ความมั่นคงโลก การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ของราชอาณาจักรสวีเดน การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บทบาทของไทยและอาเซียนในสถานการณ์ในเมียนมา การฟื้นการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป การเจรจาจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement – PCA) ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Stockholm +50 ของราชอาณาจักรสวีเดนในปี ๒๕๖๕

ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะจัดการประชุมหารือทางการเมืองไทย - สวีเดน ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ