รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้องให้โลกลงทุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อโรคระบาด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้องให้โลกลงทุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อโรคระบาด

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 5,965 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ (Pandemic Prevention, Preparedness and Response: PPPR) ในช่วงสัปดาห์การประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๘ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าโรคโควิด-๑๙ เป็นหนึ่งใน “วิกฤตที่มีหลากหลายมิติ” ที่ร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบัน และกล่าวถึงแนวทางสำคัญ ๓ ประการที่โลกต้องเร่งดำเนินการในลำดับต้นเพื่อยกระดับ PPPR ดังนี้

(๑) การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งในช่วงเวลาปกติและภาวะฉุกเฉิน เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสุขภาพจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ มีมาตรการคุ้มครองทางสังคมความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้งความเท่าเทียมด้านสุขภาพ

(๒) ประชาคมระหว่างประเทศควรเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุขของโลกให้มีความเท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และมีความสอดคล้องกับข้อริเริ่มอื่น ๆ ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถ ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพดิจิทัล การเจรจาตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการระบาดใหญ่ และการปรับแก้กฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๕ ภายใต้องค์การอนามัยโลก

(๓) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาสำหรับ PPPR ซึ่งจำเป็นต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ด้วยวิธีการที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงผ่านการแบ่งปันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ผ่านการดำเนินงานระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่ม COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ผู้นำประเทศ ผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้สังเกตการณ์สมัชชาสหประชาชาติและระบบสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนทางการเมืองในงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของโลกในเรื่อง PPPR รวมทั้งการเจรจาตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการระบาดใหญ่ในกรอบองค์การอนามัยโลก

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับประเทศไทยในการยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการยกระดับ PPPR ของโลก นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วย PPPR ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาคมระหว่างประเทศมีความสมานฉันท์และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ