บทสัมภาษณ์ กสญ. ณ นครกว่างโจว ในหัวข้อ “Thai CG in Guangzhou: GBA-EEC ties to boost high-quality development of Guangdong, Thailand”

บทสัมภาษณ์ กสญ. ณ นครกว่างโจว ในหัวข้อ “Thai CG in Guangzhou: GBA-EEC ties to boost high-quality development of Guangdong, Thailand”

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 6,055 view

นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Guangdong Today ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Great Bay Area - GBA) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งเป็นประเด็นหลักของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกวางตุ้ง และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกันที่เป็นรูปธรรม ที่เห็นได้จากการลงทุนห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าของ บ. BYD Auto เมืองเซินเจิ้นในไทย และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับ บริษัทชั้นนำในเขต GBA และมณฑลกวางตุ้ง เช่น Ehang, Huawei และ BGI นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมุ่งมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การจับคู่ธุรกิจระหว่าง GBA กับ EEC งานสัมมนาทางธุรกิจเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
ท่านสามารถรับชมบทสัมภาษณ์ได้ทาง https://www.newsgd.com/node_0e0d59271e

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ